Αναλύσεις Νερού

Γίνονται όλες οι φυσικοχημικές  και μικροβιολογικές αναλύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης .

 

Επίσης ελέγχονται φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παράμετροι για νερά άρδευσης.

 

Φυσικοχημικές παράμετροι
 • Γεύση
 • Οσμή
 • Χρώμα
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Θολερότητα
 • Αμμώνιο
 • Νιτρώδη
 • Υπολειμματικό Χλώριο
Μικροβιολογικές παράμετροι
 • Total Plate Count @ 37°C
 • Total Plate Count @ 22°C
 • Τotal coliforms
 • E. coli
 • Enterococci
 • Pseudomonas aeruginosa

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε πάνω στις αναλύσεις που αφορούν τις ανάγκες σας, ώστε να διασφαλίσετε την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων σας.

Νερού